Trong kinh Tương ưng II Đức phật dạy công ơn cha mẹ thật vô biên, dòng sữa mẹ trong vô lượng kiếp còn nhiều hơn nước của đại dương.

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một quan hệ tương hỗ mật thiết nên cha mẹ cũng chính là một trợ duyên để người con giữ gìn đạo hiếu được trọn vẹn.
Để con mình sống đúng với đạo lý thì bản thân cha mẹ cần thể hiện trách nhiệm đó với con : Ngăn con là điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, lo việc cưới hỏi cho con thật xứng đáng, trao tài sản thừa tự cho con đúng thời điểm.


Đức phật dạy cách đền đáp đúng đắn và ý nghĩa nhất của con đối với cha mẹ: nuôi dưỡng cha mẹ, làm tròn bổn phận người con, giữ gìn gia đình với truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời.