Làm sao con có thể nhận biết được mình có chánh niệm hay không? Chánh niệm của mình lúc đó mạnh hay yếu?

Trả lời:

Chánh niệm mạnh hay yếu tuỳ thuộc vào độ trọn vẹn với thực tại thân-thọ-tâm-pháp. Nếu tâm dính mắc ở quá khứ, vị lai và các đối tượng bên ngoài thực tại thân tâm nhiều thì chánh niệm yếu, nếu tâm trọn vẹn với thực tại thân tâm nhiều thì chánh niệm mạnh.

Theo: Trung tâm Hộ tông