Thân người khó được như vậy, nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi. Nó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà. Vậy thưa Thầy, mạng sống con người được bắt đầu từ khi nào?

Hỏi:  Việc phá thai chính là giết người. Người bị giết là ai?

Đáp:

Là chính những đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. Mỗi năm trên thế giới giết chết 50 triệu thai nhi, hai năm là 100 triệu. Tôi nghĩ rằng đây là nhân tố thứ nhất của tai nạn. Phật pháp và các tôn giáo đều tin thuyết Nhân quả báo ứng. Đức Phật dạy chúng ta: Con cái có bốn duyên với cha mẹ. Nếu không duyên thì sẽ không sinh vào nhà bạn. Bốn duyên đó là: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.

Nếu như đứa trẻ này đến để báo ân mà bạn lại giết nó thì ân biến thành thù. Còn nếu nó đến để báo thù thì khi bạn giết nó, oán thù sẽ chồng chất. Như vậy thì làm sao được! Cái thứ oán hận này phiền phức lắm, đời đời, kiếp kiếp không khi nào dứt; cứ báo thù nhau mãi, phiền phức lắm đó. Nếu như nó đến để đòi nợ, bạn chưa trả mà đã vội giết nó thì lại thêm nợ, thêm thù. Còn nếu nó đến để trả nợ thì điều đó vốn là tốt, nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó thì sẽ trở thành oan gia đối đầu, nghiêm trọng rồi.

Làm sao để tiêu trừ nghiệp từ việc phá thai?

Thân người rất là khó được. Do nhân duyên gì mà mất thân người này lại được thân người khác? Nhà Phật nói trong thế gian có mười pháp giới. Mười pháp giới có nhân và có quả. Có quả thì phải có nhân, nhân thế nào thì quả thế đấy. Hãy suy nghĩ kỹ, hiểu được điều này thì quý vị mới biết thân người khó được. Mười pháp giới đứng đầu là Phật. Cái nhân của Phật là gì? Tâm bình đẳng là Phật. Khi tâm chúng ta được bình đẳng rồi thì sẽ sinh sang Phật đạo. Tâm Lục độ là Bồ-tát. Tâm Tứ đế là A-la-hán. Thượng phẩm Thập thiện là thiên đạo. Trung phẩm Thập thiện là nhân đạo.

Hỏi:

Thân người khó được như vậy, nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi. Nó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà. Vậy thưa Thầy, mạng sống con người được bắt đầu từ khi nào?

Đáp:

Bắt đầu từ lúc nhập thai. Lúc con người ta thọ tinh cha thì lúc đó thần thức nhập thai rồi.